Suomijos lietuvių bendruomenės įstatai

§1 Pavadinimas ir adresas

Bendruomenės pavadinimas yra Suomijos Lietuvių Bendruomenė. Jos būstinė yra Helsinkyje ir jos veiklos apimtis yra visa Suomija. Šiuose įstatuose bendruomenės pavadinimu naudojamas trumpinys SLB.

§ 2 Tikslai ir veikla

Suomijos lietuvių bendruomenė siekia

kurti, išlaikyti ir puoselėti lietuvių kultūrinius ryšius su Lietuva bei dvasiškai ir materialiai remti lietuvių kalbos bei Lietuvos kultūros pažinimo veiklą Suomijoje.

puoselėti Suomijoje gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę.

plėtoti visokeriopus ryšius su Lietuva.

platinti teisingą Lietuvos įvaizdį Suomijoje ir skatinti visapusį bendradarbiavimą tarp Suomijos, Baltijos šalių ir Lietuvos.

Tikslų įgyvendinimui SLB organizuoja pristatymo-, pokalbių- ja pasitarimų renginius, šventiškus susitikimus, parodas, koncertus ir kitokią veiklą, daro pranešimus ir atsiliepimus, platina informaciją apie Lietuvą, apie lietuvius, lietuvių kalbą ir kultūrą.

SLB yra ne pelno siekianti organizacija. Jos lėšas sudaro narių mokestis, finansinės paramos ir aukos, dovanos bei pajamos gautos iš bendruomenės organizuojamų renginių.

SLB veikia bendradarbiaudama su kitomis lietuviškomis organizacijomis Suomijoje – Lietuviško Jaunimo Sąjunga SiLTa, LR ambasada Suomijoje, Žaliųjų Cepelinų krepšinio komanda bei su Pasaulio Lietuvių bendruomene – PLB.

§ 3 Narystė

Suomijos lietuvių bendruomenės nariu gali būti Suomijoje gyvenantis lietuvis, Suomijos ar kitos šalies pilietis, kuris reguliariai moka nario mokestį, neprieštarauja bendruomenės įstatams ir dalyvauja bendruomenės veikloje.

Nariais rėmėjais gali būti asmuo ar atitinkama organizacija, kurie remia SLB tikslus ir veiklą.

Bendruomenė gali patvirtinti ir turėti garbės narius. SLB narių ir narių rėmėjų priėmimą patvirtina SLB valdyba. Garbės nario vardą valdybos pasiūlymu SLB susirinkimas gali suteikti asmeniui, kuris nusipelnė vystydamas ir remdamas SLB veiklą.

§ 4 Narystės atsisakymas ir narystės netekimas

Narys turi teisę išstoti iš bendruomenės pranešdamas apie tai bendruomenės valdybai ar bendruomenės visuotiniam susirinkimui. Asmuo, nesumokėjęs nario mokesčio, netenka narystės.

§ 5 Nario mokestis

Nario ir nario rėmėjo mokesčio dydis nustatomas SLB visuotinio susirinkimo metu. Garbės nariai nario mokesčio nemoka.

§ 6 Valdyba

SLB atstovauti ir jos veiklai vystyti visuotinis susirinkimas išsirenka valdybą, kuri susideda iš visuotiniame susirinkime dvejiems metams išrinkto pirmininko ir keturių (4) kitų narių. Valdyba pirmojo posėdžio metu išsirenka pirmininko pavaduotoją ir iš valdybos narių ar iš pašalinių SLB narių sekretorių(ę) bei iždininką(ę).

Valdyba renkasi pirmininko arba jo pavedimu pavaduotojo kvietimu, kai jie mato tam reikalingumą arba kai mažiausiai pusė valdybos narių to reikalauja.

Valdyba gali spręsti klausimus ir priimti sprendimus, kai dalyvauja 3 jos nariai tame tarpe pirmininkas arba pavaduotojas. Kai balsų skaičius yra lygus, pirmininko(ės) balsas yra lemiamas

§ 7 SLB galiojantis pasirašymas

Bendruomenės vardu galiojanti pasirašymą turi bendruomenės pirmininkas arba pavaduotojas.

§ 8 SLB ataskaitinis laikotarpis ir finansinė revizija

SLB ataskaitinis laikotarpis yra vieni kalendoriniai metai. Finansinės ataskaitos įvertinimui reikalingus dokumentus ir valdybos metinę atskaitomybę reikia perduoti revizoriui vėliausiai tris savaites prieš visuotinį metinį susirinkimą. Revizijos finansinės ataskaitos įvertinimas turi būti perduotas valdybai vėliausiai dvi savaites prieš visuotinį metinį susirinkimą.

§ 9 SLB susirinkimai

Bendruomenės valdyba šaukia visuotinį metinį susirinkimą numatytą dieną sausio-gegužės mėnesį.

SLB metiniame susirinkime pristatoma metinė finansinė ataskaita, metų veiklos aprašymas ir revizorių finansinės veiklos įvertinimas, priimamas sprendimas apie metinės veiklos įvertinimą, tvirtinami valdybos paruošti SLB veiklos planai ir kryptys, finansinių pajamų ir išlaidų planai bei nario mokesčio dydis, valdybos pirmininkas ir kiti nariai renkami dviems metams ir renkama vienas arba du revizoriai.

Papildomas susirinkimas šaukiamas, jeigu SLB visuotinis susirinkimas taip nusprendžia arba jeigu valdyba mato tam reikalingumą arba jeigu mažiausiai vienas dešimtadalis (1/10) SLB narių valdybai raštu pristatytu reikalavimu to prašo. Susirinkimas turi būti sušauktas dešimties dienų bėgyje nuo to laiko kai reikalavimas buvo pristatytas valdybai.

SLB susirinkime kiekvienas narys ir garbės narys turi vieną balsą. Narys rėmėjas turi dalyvavimo ir išstojimo teisę.

SLB susirinkimo sprendimas yra priimtinas, jeigu įstatuose nėra numatyta kitaip, tas pasiūlymas už kurį yra balsavę daugiau negu pusė visų balsavusiųjų. Jeigu balsų yra lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas.

Valdyba privalo pranešti nariams apie susirinkimo sušaukimą vėliausiai prieš setynias dienas laišku arba narių duotu el. pašto adresu.

§ 10 Įstatų keitimas ir SLB veiklos nutraukimas

Sprendimas apie įstatų keitimą ir bendruomenės veiklos nutraukimą turi būti priimtas SLB visuotinio susirinkimo metu, jei 3/4 susirinkime dalyvaujančių narių balsuoja už tokį sprendimą.

Apie likutinių bendruomenės lėšų panaudojimą tokiu atveju nusprendžia visuotinis susirinkimas.